УПРАВЉАЊЕ ЗГРАДОМ

Послови управљања зградом могу се поделити у три групе:

Административни послови

 • Оснивање стамбене заједнице (уколико није основана),
 • упис стамбене заједнице у Регистар стамбених заједница
 • израда печата,
 • прибављање ПИБ-а,
 • отварање текућег рачуна у пословној банци,
 • заступање и представљање стамбене заједнице,
 • подношење пријаве за регистрацију Правила власника (опционо),
 • попис посебних, заједничких и самосталних делова и њихово означавање, успостављање и вођење евиденције о власницима посебних делова, и лицима којима су заједнички или посебни делови издати у закуп, извршава одлуке стамбене заједнице,
 • припрема и закључивање уговора за одржавање хигијене, лифта и др,
 • надзор над радом особља (чистачица, домар и др),
 • информисање станара и сачињавање извештаја.

Финансијски послови

 • Располагање средствима са текућег рачуна стамбене заједнице, а на основу одлуке скупштине стамбене заједнице,
 • вођење евиденције о приходима и расходима стамбене заједнице,
 • припрема буџета и његовог распоређивања по ставкама,
 • наплата договореног износа за управљање и одржавање стамбене зграде,
 • припрема, штампа и достављање уплатница станарима зграде у поштанске сандучиће,
 • принудна наплата потраживања стамбене заједнице.

Технички послови

 • Реализација годишњег програма одржавања,
 • организација радова на текућем и инвестиционом одржавању,
 • организација радова на хитним интервенцијама,
 • брига о кућном реду,
 • подршка свим заједничким активностима станара стамбене заједнице,
 • обнова и унапређење квалитета имовине стамбене заједнице.