Закони

 • Закон о становању и одржавању зграда („Сл. гласник РС“, бр. 104/2016)
 • Закон о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, бр. 88/2011 и 104/2016)
 • Закон о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 – исправка, 64/2010 – УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – УС, 50/2013 – УС, 98/2013 – УС, 132/2014, 145/2014)
 • Закон о државном премеру и катастру („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 18/2010, 65/2013, 15/2015 – УС, 96/2015, 47/2017 – Аутентично тумачење)
 • Закон о основама својинскоправних односа („Сл. лист СФРЈ“, бр. 6/80, 36/90, „Сл. лист СРЈ“, бр. 29/96 и „Сл. гласник РС“, бр. 115/2005)
 • Закон о заштити од пожара („Сл. гласник РС“, бр. 111/2009, 20/2015)
 • Закон о облигационим односима („Сл. лист СФРЈ“, бр. 29/1978, 39/1985, 45/1989 – УСЈ, бр. 57/1989, „Сл. лист СРЈ“, бр. 31/1993)
 • Закон о привредним друштвима („Сл. гласник РС“, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон, 5/2015)
 • Закон о удружењима („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009, 99/2011 – др. закони)
 • Закон о рачуноводсву („Сл. гласник РС“, 62/2013)
 • Закон о платном промету („Сл. лист СРЈ“, бр. 3/2002, 5/2003, „Сл. гласник РС“, бр. 43/2004, 62/2006, 111/2009 – др. закон, 31/2011, 139/2014 – др. закон)
 • Закон о порезу на добит правних лица („Сл. гласник РС“, бр. 25/2001, 80/2002, 80/2002 – др. закон, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 – др. закон, 142/2014, 91/2015 – Аутентично тумачење, 112/2015)
 • Закон затезној камати („Сл. гласник РС“, бр. 119/2012)
 • НБС | Стопе затезне камате
 • Закон о обављању плаћања правних лица, предузетника и физичких лица која не обављају делатност („Сл. гласник РС“, бр. 68/2015)
 • Закон о заштити података о личности („Сл. гласник РС“, бр. 97/2008, 104/2009 – др. закон, 68/2012 – одлука УС и 107/2012)
 • Закон о културним добрима („Сл. гласник РС“, бр. 71/1994, 52/2011 – др. закони, 99/2011 – др. закон)
 • Закон о ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, бр. 111/2009, 92/2011 и 93/2012)

Уредбе

 • Уредба о одржавању стамбених зграда и станова („Сл. гласник РС“, бр. 43/1993)
 • Уредба о обавезним средствима и опреми за личну, узајамну и колективну заштиту од елементарних непогода и других несрећа („Сл. гласник РС“, бр. 3/2011, 97/2015)

Одлуке

 • Одлука о комуналном реду на територији града Београда („Сл. лист града Београда“, бр. 39/2008, 6/2010, 10/2011, 60/2012, 51/2014, 92/2014, 2/2015, 11/2015, 61/2015, 75/2016, 19/2017)
 • Одлука O општим правилима кућног реда у стамбеним и стамбено-пословним зградама на територији Града Београда („Сл. лист града Београда“, бр. 101/2019)
 • Одлука о држању домаћих животиња и кућних љубимаца на територији града Београда („Сл. лист града Београда“, бр. 37/2011, 55/2011, 34/2014, 114/2016, 19/2017)
 • Одлука о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета („Сл. гласник РС“, бр. 57/2004, 82/2004, 98/2013 и 104/2014)
 • Одлука о облику, садржини и начину коришћења образаца платних налога за извршење платних трансакција у динарима („Сл. гласник РС“, бр. 55/2015, 78/2015)
 • Одлука о пречишћавању и дистрибуцији воде („Сл. лист града Београда“, бр. 23/2005, 2/2011, 29/2014)
 • Одлука о организовању полагања испита, издавања и одузимања лиценце за професионалног управника и вођења регистра професионалних управника („Сл. гласник РС“, бр. 64/2017)

Правилници

 • Правилник о врсти, обиму и динамици активности текућег и инвестиционог одржавања зграда и начину сачињавања програма одржавања („Сл. гласник РС“, бр. 54/2017)
 • Правилник о обрасцу извештаја у вези са стамбеним потребама, условима становања и програмима стамбене подршке у јединици локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 52/2017)
 • Правилник о садржини регистра и документацији потребној за регистрацију и евиденцију података о стамбеним заједницама, као и начину подношења података и докумената („Сл. гласник РС“, бр. 49/2017)
 • Правилник о програму испита и начину полагања испита, условима за стицање и одузимање лиценце за професионалног управника и садржини регистра професионалних управника („Сл. гласник РС“, бр. 41/2017)
 • Правилник о условима и нормативима за пројектовање стамбених зграда и станова („Сл. гласник РС“, бр. 58/2012, 74/2015 и 82/2015)
 • Правилник о техничким стандардима планирања, проојектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама („Сл. гласник РС“, бр. 22/2015)
 • Правилник о класификацији објеката („Сл. гласник РС“, бр. 22/2015)
 • Правилник о енергетској ефикасности зграда („Сл. гласник РС“, бр. 61/2011)
 • Правилник о условима, садржини и начину издавања сертификата о енергетским својствима зграда („Сл. гласник РС“, бр. 69/2012)
 • Правилник о техничким нормативима за заштиту високих објеката од пожара („Сл. гласник РС“, бр. 80/2015)
 • Правилник о техничким нормативима за хидрантску мрежу за гашење пожара („Сл. лист СФРЈ“, бр. 30/1991)
 • Правилник о безбедности лифтова („Сл. гласник РС“, бр. 15/2017)
 • Правилник о прегледима лифтова у употреби („Сл. гласник РС“, бр. 15/2017)
 • Правилник о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења („Сл. лист СРј“, бр. 11/1996)
 • Правилник о техничким нормативима за пројектовање, грађење, погон и одржавање гасних котларница („Сл. лист СФРЈ“, бр. 10/1990 и 59/1990)
 • Правилник о начину и условима коришћења јавних и блоковских склоништа у миру („Сл. гласник РС“, бр. 61/2001 и 69/2001)