ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА

Одржавање зграде и унапређење својстава зграде

Члан 58.

Активности на одржавању зграде врше се кроз:

Министар надлежан за послове становања ближе одређује врсту, обим и динамику активности из става 1. тач. 2) и 3) овог члана, као и начин сачињавања програма одржавања зграде.

Унапређење својстава зграде или дела зграде јесу активности којима се побољшавају енергетска или друга својства зграде доградњом или уградњом нових делова и склопова, односно уређаја и инсталација.

Текуће одржавање

Текуће одржавање заједничких делова стамбене зграде обухвата:

 • Чишћење заједничких просторија,
 • чишћење тротоара око зграде,
 • дератизацију, дезинсекцију и дезинфекцију заједничких просторија,
 • чишћење олука и равних кровова,
 • одржавање лифтова,
 • одржавање водоводних и канализационих инсталација,
 • одржавање расвете у заједничким деловима зграде,
 • одржавање интерфона,
 • одржавање видео-надзора,
 • одржавање зеленила.

Хитне интервенције

Члан 59.

Хитне интервенције су активности које се без одлагања извршавају ради заштите живота и здравља људи, њихове сигурности, заштите имовине од оштећења и довођење зграде, њених делова, уређаја, инсталација и опреме у стање исправности, употребљивости и сигурности.

Сваки власник зграде, односно власник посебног дела зграде, дужан је да одмах по сазнању о потреби извођења хитних интервенција на згради, односно заједничким деловима зграде, о томе обавести управника, односно професионалног управника у стамбеној згради, односно надлежни орган у случају зграде друге намене.

Управник, професионални управник, односно надлежни орган из става 2. овог члана дужан је да одмах по сазнању, а најкасније у року од 48 часова од сазнања, уколико из објективних разлога није могуће раније, предузме одговарајуће мере у циљу извођења хитних интервенција, односно да о томе oбавести организацију која изводи ову врсту радова и да захтева предузимање потребних радњи, односно радова.

За пропуштање предузимања мера из става 3. овог члана управник, професионални управник, односно надлежни орган из става 2. овог члана одговара за штету.


Обавеза одржавања зграде

Члан 60.

Обавезу да одржавају зграду на начин да од зграде, односно заједничких делова зграде не прети опасност настанка штете имају сва лица из члана 15. овог Закона.

Власници или корисници самосталних делова зграде имају обавезу да одржавају своје делове зграда на начин којим се обезбеђује функционалност тог дела зграде према прописима који ближе одређују њихову функционалност и на начин којим се елиминише опасност од наступања штете или немогућности коришћења других делова зграде.

Одржавање зграде се може уговором поверити правним лицима или предузетницима који се баве пословима одржавања зграде.

Уколико лица из ст. 2. и 3. овог члана не организују одржавање у складу са овим законом, надлежни орган јединице локалне самоуправе повериће посао одржавања зграде организацији којој је поверено обављање послова од јавног интереса.

Лица из члана 15. овог закона дужна су да испуне мере прописане законом којим се уређује област заштите од пожара и област запаљивих и горивих течности и запаљивих гасова, у смислу држања запаљивих и горивих течности и запаљивих гасова и испуњења минималних превентивних мера које се односе на евакуацију људи и текуће одржавање уређаја за откривање и јављање пожара и уређаја за гашење пожара.

Текуће и инвестиционо одржавање изводи се у складу са програмом одржавања.

За штету која проистекне због пропуштања обавезе одржавања из става 1. овог члана одговара лице из члана 15. овог закона које је било дужно да организује извођење одговарајуће врсте радова.

Војна установа за одржавање зграда и станова "Београд-2"

Уговором број 1272, од 09.06.1994. године (и понудом број 2061, од 10.11.1993. године, као саставним делом Уговора) и анексима број:

 • 7179 од 01.10.1996. године,
 • 1303-398 од 02.10.1996. године и
 • 2294-7 од 14.02.2007. године,

стамбена заједница је регулисала одржавање следећих позиција:

 • Тачка 1.
  Послови наплате накнаде на име трошкова одржавања: 21,00 дин/стан
 • Тачка 3.
  Текуће одржавање лифтова са потрошним материјалом и заменом делова: цена се обрачунава из табеле у прилогу.
 • Тачка 4.
  Хитне интервенције: 1,50 дин/m2
 • Тачка 6.
  Инвестиционо одржавање хидрофора: 2,82 дин/m2
 • Тачка 7.
  Одржавање инсталације водовода и канализације: 2,57 дин/m2
 • Тачка 8.
  Одржавање електро-инсталација: 1,14 дин/m2
 • Тачка 9.
  Грађевинско-занатски радови (кровопокривачки): 1,72 дин/m2
  (наплата уговорена од 01.05.2020. године)

Цене важе од 01.05.2019. године. и обрачунавају се по понуди 2036-2 од 09.04.2019. године.

НАПОМЕНА: Тачка 9. акумулира средства.

Станари плаћају одржавање, по цени формираној, на основу квадратуре стана и збиром цена сваке појединачне услуге, дефинисане Уговором и поменутом понудом.

ПРИОРИТЕТИ

Хидроизолатерски радови на проходном крову

Уговором са ВУ "Београд-2", није обухваћена (нажалост)
Тачка 9.
Грађевинско-занатски радови (кровопокривачки): 1,72 дин/m2
(НАПОМЕНА: средства из ове позиције се акумулирају).

Из мени непознатих разлога, та позиција није уговорена, иако се знало да ће се ти радови, кад-тад морати обавити. Да би уговорили ту позицију, кров мора претходно, да се доведе у исправно стање. Како немамо акумулирана средства, а радови су неопходни (што пре, то боље), мораћемо да се сналазимо на друге начине, да ли путем донација, или кредита, о чему ће свакако одлучивати Скупштина стамбене заједнице.

Цена хидроизолатерски радова, према пристиглим понудама је ~1.500.000 динара.
У прилогу су пристигле понуде:

Ремонта лифтова

За ремонт лифтова су потребна исто велика средства.
Ремонт једног лифта је ~15.000-20.000 €.

Ситуација је идентична као и за кров, средства ћемо морати обезбедити из донација, или кредита.

Урађен ремонт великог (теретног) лифта
Ремонт малог лифта ће се обавити, када то одлучи Скупштина стамбене заједнице.

Противпожарно степениште

ПП степениште је за сада у исправном и функционалном стању, што не значи да у једном тренутку неће бити потребна поправка. Оно што представља проблем јесте онемогућен приступ степеништу на појединим спратовима.
Наиме, поједини станари станари који живе на вертикали уз ПП степениште имају постављене решетке, које онемогућавају приступ степеништу.
Молим станаре који су поставили те решетке да исте уклоне и омогуће несметан приступ ПП степеништу, како себе не би доводили у ситуацију да плаћају казне и трошкове уклањање истих, које одреди надлежна инспекција.

Противпожарни апарати

ПП апарати постављени у лифт кућицама, последњем спрату, приземљу и подруму (S-9A, 6 комада) и сваком спрату (S-6A, 14 комада) и редовно се контролишу у законски предвиђеном року, на сваких шест (6) месеци)