Обрасци потребни за регистрацију стамбене заједнице

ПРЕУЗМИТЕ ОБРАСЦЕ

Општина

Пореска управа

Јавни бележник


Обрасци ЈКП "Инфостан технологије"

Рекламација на рачуне:

Износи свих комуналних накнада су подложни рекламацији. Рекламације се примају у року од 8 дана од дана пријема уплатнице.

Рекламације могу да се упуте директно даваоцу услуга или ЈКП "Инфостан технологије", који рекламације прослеђује дававаоцу услуге. Корисницима препоручујемо рекламацију преко наших шалтерских служби, јер уколико корисник рекламацију уложи директно даваоцу услуге ЈКП "Инфостан технологије" нема податак о рекламацији и не може да прати да ли је по рекламацији реаговано и да ли треба уложити ургенцију.

Рекламација на задужење за воду и топлу воду:
- предаје се у ЈКП "Инфостан технологије" или директно ЈКП "Београдски водовод и канализација"

Рекламација за обрачунату заједничку електричну енергију:
- предаје се у ЈКП "Инфостан технологије" или ЈП "Електродистрибуција Београд"

За све остале комуналне услуге и производе рекламације могу да се упуте директно даваоцу услуга или преко ЈКП "Инфостан технологије".


ПРЕУЗМИТЕ ОБРАСЦЕ


Промене података на рачунима:

Промене података везане за простор, начин обрачуна и друго обављају се у радним јединицама ЈКП "Инфостан технологије".

Корисник је дужан да све промене пријави у року од 8 дана од њиховог настанка. Молбе за промене примљене до 15. у месецу примењују се за тај месец, а од 16. у месецу примењују се за наредни месец.

За све измене података или престанак плаћања, потребни су одговарајући документи и формулари (налазе се на дну ове стране и као линкови у списку потребних докумената).


Промена имена на уплатници после промене власника:

  • Молба за промену имена
  • Фотокопија документа о промени власника и оригинал на увид (Уговор о купопродаји, Решење о оставинској расправи, Уговор о поклону, Уговор о доживотном издржавању).
  • Потврда стамбене заједнице о броју чланова домаћинства за обрачун заједничких трошкова.
  • Лична карта на увид.

Промена имена на уплатници може да се обави и у радним јединицама ЈП "Градско стамбено".


Промена начина обрачуна мерљивих комуналних производа (вода, топла вода, заједничка електрична енергија, изузев струјомера подстанице који се наплаћујуе искључиво по квадратном метру загреваног простора):
- До формирања стамбене заједнице мерљиви комунални производи се наплаћују по квадратном метру простора, а стамбене заједнице својом одлуком може да промени начин обрачуна на обрачун по броју чланова домаћинства.

Промена броја чланова домаћинства за обрачун заједничких трошкова:
- Потврда стамбене заједнице о броју чланова домаћинства.


Престанак плаћања грејања преко Обједињене наплате (претварање стамбеног простора у пословни, демонтажа грејних тела у стану, прелазак на наплату преко мерача топлоте, директно плаћање ЈКП "Београдске електране"):
- Искључиво по налогу ЈКП "Београдске електране".


Престанак плаћања изношења смећа (празни станови, куће које се не користе, пословни простор у коме делатност обављају правна лица и плаћају директно ЈКП "Градска чистоћа", пословни простор у коме се не обавља делатност):
- Искључиво по налогу ЈКП "Градска чистоћа".


Отказивање осигурања:
- Директно код осигуравајуће куће или у било којој радној једници-експозитури ЈКП "Инфостан технологије"


ПРЕУЗМИТЕ ОБРАСЦЕ


Интерни обрасци

Образац података о власнику стана и члановима домаћинства
Сваки власник стана је у обавези да достави падатке о власнику стана, члановима домаћинства, као и измене података о власнику стана и члановима домаћинства. Преузмите образац, попуните и доставите управнику зграде у ПТТ сандуче стамбене заједнице, или лично. Уколико имате склопљен Уговор са закупцем Вашег стана доставите копију Уговора о закупу управнику зграде у року од 30 дана од дана склапања уговора. (Члан 41. и Члан 50. тачка 6. Закона о становању и одржавању зграда, "Сл. гласник РС", бр. 104/2016).

Пријава радова у стану
Власник стана који врши адаптацију стана у обавези је да о радовима обавести надлежни орган Општине Нови Београд и да по добијању одобрења обавести управника зграде као и власнике станова на огласној табли зграде.

Затварање воде у згради
Уколико имате потребу да затварате воду због радова на водоводним инсталацијама у Вашем стану обавестите управника зграде о радовима и поставите на огласну таблу обавештење од кад до кад неће бити воде у згради или на одређеној вертикали.


ПРЕУЗМИТЕ ОБРАСЦЕ