ОПШТА ОБАВЕШТЕЊА

УГОВОР О УВОЂЕЊУ СББ ОПТИКЕ

Дана 08.04.2022.године, потписан је УГОВОР са СББ-ом, о увођењу оптичке инсталације које су неопходне за емитовање сигнала кабловске телевизије и интернета . Постојећи као и нови корисници ће бити у могућности да пређу на оптику по повољним условима, о чему ћете бити обавештени од самог СББ-а.
ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ

Стамбена заједница, на својој Скупштини, одржаној дана 24.10.2021. године донела је ОДЛУКУ да на основу Закона о становању и одржавању зграда Члан 63. и Члан 64. и на основу Одлуке града Београда (Сл.листа града Београда, број 50/2018. уведе наплату инвестиционог одржавања зграде:

Плаћање би се вршило у складу са Одлуком из Члана 7. (50-7) и то:

  • По квадратном метру стана или пословног простора за зграде са лифтом старости од 30 година у износу од 10,16 РСД.
  • Наплату инвестиционог одржавања започети од 01.03.2022. године.

АНЕКС бр.1 УГОВОР О ПОПРАВЦИ (РЕМОНТУ) ВЕЛИКОГ ЛИФТА

АНЕКСОМ бр.1 инт.бр. 4102-1 од 08.09.2020. године, Уговора о поправци лифта инт.бр. 953-3 од 09.03.2020. године, мења се износ месечне накнада власника станова, тако што ће од месеца новембра 2020. године, месечна накнада за извођење предметних радова уместо 1.551,00 динара износити 1.326,00 динара.


УГОВОР О ПОПРАВЦИ (РЕМОНТУ) ВЕЛИКОГ ЛИФТА

Дана 09.03.2020.године стамбена заједница је на основу ПОНУДЕ и одлуке стамбене заједнице, склопила УГОВОР инт.бр. 953-3 од 09.03.2020. године, са ВУ "Београд-2", о поправци (ремонту) великог лифта.

Станари који нису измирили своја дуговања Војној установи "Београд-2", или не постигну договор о плаћању, мораће целу суму за ремонт лифта да плате одједном.

Уплатнице са месечним (или целим) задужењем за ремонт лифта, биће достављене у ПТТ сандуче у току ове, или следеће недеље.

Станари који су у могућности, и који то желе, могу уплатити целокупну суму одједном.ОДЛУКА О ОПШТИМ ПРАВИЛИМА У СТАМБЕНИМ И СТАМБЕМО-ПОСЛОВНИМ ЗГРАДАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА

Скупштина Града Београда на седници одржаној 12.новембра 2019. године, на основу члана 76. став 1. Закона о становању и одржавању зграда („Службени гласник РС”, бр. 104/16), члана 12. тачка 6. Закона о главном граду („Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 37/19) и члана 31. тачка 7. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, 17/16 – одлука УС и 60/19), донела је

О Д Л У К У
О ОПШТИМ ПРАВИЛИМА КУЋНОГ РЕДА У СТАМБЕНИМ И СТАМБЕНО-ПОСЛОВНИМ ЗГРАДАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА


ЕЛЕКТРОНСКИ РАЧУНИ

Уколико желите да уместо папирног рачуна, добијате електронски рачун, молим вас да управнику доставите вашу имејл-адресу.

Рачун који добијете путем имејла можете да прегледате на рачунару и паметном мобилном уређају, да га сачувате и одштампате уколико желите.

Ваше имејл-адресе можете да доставите лично, телефоном, или на већ познате имејл-адресе стамбене заједнице:


УГОВОР О ОДРЖАВАЊУ СИТЕМА ТЕХНИЧКЕ ЗАШТИТЕ

Дана 06.04.2019. године са предузећем "TOP SECRET d.o.o." склопљен је УГОВОР о одржавању система техничке заштите.

Предмет овог Уговора је одржавање:

  • Видео надзора,
  • интерфонског система и
  • система контроле приступа.

СЕРВИС МАЛОГ ЛИФТА

Дефектажом електро мотора малог лифта, установљено је да поред статорa и ротор електро мотора, мора да се сервисира (виклује). Трошкови сервиса статора падају на терет ВУ (из средстава за одржавање), а трошкови сервисирања ротора на терет СЗ.

Војна установа "Београд-2" је доставила пред-рачун на износ од 75.360,00 динара.
Скупштина стамбене заједнице на седници одржаној 07.03.2019. године са почетком у 18:30 часова, одлучила је да станари плате наведену суму, и то 1.256 динара/стан са роком доспећа 15.03.2019. године.
Рачуни са наведеном сумом, биће достављени станарима у поштанско сандуче и/или мејлом.

Рок завршетка радова је 10-15 дана.

Молим вас да водите рачуна о коришћењу великог лифта, (стриктно се придржавајете истакнутог упозорења од дозвољеном оптерећењу), као и да непотребно не задржавате лифт.НОВИ ИЗНОС ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА

Стамбена заједница на основу ОДЛУКЕ О МИНИМАЛНОЈ ВИСИНИ ИЗНОСА ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА ЗАЈЕДНИЧКИХ ДЕЛОВА ЗГРАДА ГРАДА БЕОГРАДА ("Сл. лист града Београда", бр. 50/2018), доноси одлуку, да трошкови одржавања заједничких делова зграде и управљања зградом, износе 500,00 динара месечно.

ОДЛУКА О НОВОМ ИЗНОСУ ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊАОБАВЕШТЕЊЕ О ПОГРЕШНО УТВРЂЕНОМ ИЗНОСУ НА ОПОМЕНАМА

ВУ "БЕОГРАД-2" је дана 29.06.2018.године доставила (препоручене пошиљке) опомене са погрешно утврђеним износима дуговања, за санацију крова. Дана 30.06.2018.године у ПТТ сандуче, достављене су опомене, да тачним износима дуговања.

ПРИЛОГ:

Моле се станари да редовно и на време измирују своје обавезе, јер тако избегавате наплату ваших дуговања судским путем, или преко јавних извршитеља.

ЧЛАН 7.
Уговора бр. 4942-3 од 19.02.2018.

"Војна установа је овлашћена да против власника станова и др.делова зграде који не плаћају накнаду на име санације крова у роковима доспећа покреће Предлоге за извршење код Извршитеља и води судске поступке пред надлежним судом у Београду."

Телефон за информације: (011) 2180-517 локали 113 и 114.
Имејл-адреса: vu.beograd2@gmail.com


УГОВОР О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА НА ПОПРАВЦИ ВЕЛИКОГ И МАЛОГ ЛИФТА

Дана 28.06.2018.године стамбена заједница је основу ПОНУДЕ и ОДЛУКЕ стамбене заједнице, склопила УГОВОР, по хитном поступку, са ВУ "Београд-2", за извођење радова на поправци великог и малог лифта.

ПРИЛОЗИ:


УГОВОР О ИЗВОЂЕЊУ ХИДРОИЗОЛАТЕРСКИХ РАДОВА НА ПРОХОДНОМ КРОВУ ЗГРАДЕ

Дана 19.02.2018.године стамбена заједница је склопила УГОВОР са ВУ "Београд-2", а за извођење хидроизолатерских радова на проходном крову зграде у улици Јурија Гагарина 50, Нови Београд.

У приложеној ТАБЕЛИ, можете видети месечно задужење, као и укупну суму задужења за сваки стан понаособ.

Станари који нису измирили своја дуговања Војној установи "Београд-2", или не постигну договор о плаћању, мораће целу суму за санацију крова да плате одједном.

Уплатнице са месечним (или целим) задужењем за санацију крова, биће достављене у ПТТ сандуче у току ове, или следеће недеље.

Станари који су у могућности, и који то желе, могу уплатити целокупну суму одједном.


ДУГОВАЊА ВОЈНОЈ УСТАНОВИ "БЕОГРАД-2"

Моле се сви власници станова, који имају неизмирена дуговања према ВУ "Београд-2", исти измире.
Неизмиривањем дуговања излажете се непотребним трошковима (камате, трошкови утужења и др.).

Напомињем да власници станова, који имају неизмирена дуговања, неће имати могућност плаћања у ратама санацију крова, него ће целу суму морати да исплате одједном.

Војна установа ће овим власницима станова, дозволити плаћање у ратама, уколико у року од 20 дана приступе у Војну установу и постигну споразум о исплати заосталог дуга.


ИЗВОЂЕЊЕ ХИДРОИЗОЛАТЕРСКИХ РАДОВА НА ПРОХОДНОМ КРОВУ ЗГРАДЕ

Стамбена заједница, на својој Скупштини, одржаној дана 06.02.2018. године донела је ОДЛУКУ да склопи уговор са ВУ „Београд-2“, а по ПОНУДИ БРОЈ 4942-1 од 25.10.2017. године, за извођење хидроизолатерских радова на проходном крову зграде.


СКУШТИНА СТАМБЕНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Дана 06.02.2018. године (уторак) са почетком у 18:30, одржаће се Скупшина стамбене заједнице са следећим дневним редом:

  • Санација крова (радови на хидроизолацији проходног дела крова).
  • Разно.

Молим вас да се одазовете у што већем броју.


ДЕЦЕМБАРСКИ РАЧУНИ

Станари ће децембарске рачуне за текуће одржавање, добити у јануару 2018. са датумом доспећа 15.01.2018. године.


АДАПТАЦИЈА / РЕНОВИРАЊЕ СТАНА И ЗАТВАРАЊЕ ВОДЕ

Власник стана који адаптира/реновира стан, дужан је да очисти лифт и ходник сваки дан након радова, како би и други власници станова имали чист и уредан ходник и лифт.

За остављање прљавштине у лифту, као и на ходнику зграде, надлежна је комунална инспекција Општине Нови Београд.

Затварање воде једне вертикале се може радити кад су у питању хитне интервенције, а ако су у питању други разлози затварање се мора најавити на огласној табли у приземљу зграде, како би се сви власници станова обавестили на време (један до два дана унапред) у ком периоду и ког дана неће бити воде.

Преузмите обрасце за обавештавање о радовима.


ПУТУЈТЕ НА ОДМОР?

Путујете на одмор? У Вашем стану нико не борави, а деси се поплава у Вашем и стану комшија испод Вас (пукла је цев, неисправна чесма и сл.). Управник зграде мора окупити најмање три члана Скупштине стамбене заједнице и уз писмени записник извршити провалу у Ваш стан, отклонити квар и наравно, кад се вратите са одмора Ваша је обавеза да платите све трошкове који су настали обијањем стана (уз приказ рачуна ангажованих лица или служби).

Да би овакве појаве спречили, апелујем на све власнике станова да свом управнику зграде доставе број мобилног телефона.

Број мобилног телефона власника стана можете доставити управнику телефоном, мејлом, лично или путем обрасца за доставу података о власнику стана и члановима домаћинства.


ОДЛУКА О КОМУНАЛНОМ РЕДУ: КЛИМА-УРЕЂАЈ

Клима-уређаји због високих дневних температура у главном граду раде и дању и ноћу. Ипак, немарне власнике расхладних уређаја угођај би могао скупо да кошта уколико је црево са кондензованом водом изведено директно на тротоар. И док појединце казна може стајати 5.000 динара, на рачун фирме може да стигне прекршајни налог са целих 25.000 динара.

Жалбе комшија и пролазника који се нађу на мети цурења клима-уређаја на пешачким зонома и тротоарима централних градских улица, власници би морали озбиљно да схвате. У супротном, на њихова врата могла би да покуца комунална инспекција са стриктним одредбама Одлуке о комуналном реду („Сл. лист града Београда“, бр. 39/2008, 6/2010, 10/2011, 60/2012, 51/2014, 92/2014, 2/2015, 11/2015, 61/2015, 75/2016, 19/2017), које се односе на постављање клима-уређаја.

Клима-уређај поставља се тако да се онемогући изливање кондензата на спољне делове те зграде, суседне зграде, као и директно изливање на површину јавне намене, односно површину у јавном коришћењу. Уређаји се постављају на начин којим се не доводи до оштећивања саме зграде, суседне зграде и не угрожава безбедност грађана и околине - наводи се у члану 15. Одлуке.

Град Београд прописао је и да се црево за одвод кондензоване воде не сме спроводити у олуке, као ни до саме земље, односно тротоара. Наиме, правило каже да црево мора да се спроведе назад у стан. Како објашњавају из градске комуналне инспекције, повезивањем одводног црева клима-уређаја већег број станова на олук зграде може доћи до оштећења олучних цеви, па и до оштећења и нарушавања изгледа фасаде и целе зграде.

У оваквим случајевима комунални инспектор констатује повреду одредаба Одлуке и предузима мере у складу са овлашћењима датим Одлуком о комуналном реду.

Излазак Комуналне инспекције на терен и утврђивање да се кондензат клима-уређаја излива на спољни зид, суседну зграду или тротоаре, грађане би могао озбиљно да кошта.

Правом лицу стиже казна од 50.000 динара, а одговорном лицу 5.000 динара. Предузетник ће платити 25.000 динара, док је за физичко лице прописана свота од 5.000 динара. Уз то издаје се и прекршајни налог. Износом од 50.000 до пола милиона динара кажњава се правно лице, ако постављањем "климе" или другог уређаја оштети зграду и угрози безбедност околине.


УНИШТАВАЊЕ ЗАЈЕДНИЧКИХ СТВАРИ У ЗГРАДИ

Уништавање, оштећивање заједничких ствари у згради, је кривично дело.

Уништење и оштећење туђе ствари

Члан 212

(1) Ко уништи, оштети или учини неупотребљивом туђу ствар, казниће се новчаном казном или затвором до шест месеци.

(2) Ако је делом из става 1. овог члана проузрокована штета у износу који прелази четристопедесет хиљада динара, учинилац ће се казнити новчаном казном или затвором до две године.

(3) Ако је делом из става 1. овог члана проузрокована штета у износу који прелази милион и петсто хиљада динара или је дело учињено према културном добру, заштићеној околини непокретног културног добра, односно према добру које ужива претходну заштиту учинилац ће се казнити затвором од шест месеци до пет година.

(4) За дело из ст. 1. до 3. овог члана, ако је оштећена ствар у приватној имовини, гоњење се предузима по приватној тужби.


ИНТЕРФОНСКА СЛУШАЛИЦА MIRO 1150

За све оне који имају неисправне интерфонске слушалице, препоручујем Uremet интерфонску слушалицу MIRO 1150.

Цена: 15 € + уградња (ако не знате сами).

urmet-miro1150